1596_10_15_007028

Transcripció del pergamí de data 15 d’octubre de 1596. Remissió atorgada per Pere Badia, tutor designat per la cúria de Sant Miquel de Fluvià, de la persona i béns d’Isabel, impúber, filla del difunt Quirze Coll, pagès del mateix lloc, a favor de Miquel Ramera, mercader de Figueres.
L’atorgant reconeix haver rebut 80 lliures barceloneses del preu de la venda feta al dit Ramera per Pere Otger, pagès de Sant Pere Pescador, del mas Otger de Sant Pere Pescador, el 28 de març de 1594, per tal de lluir d’un censal mort de 80 sous de pensió anual que dit Pere Otger va vendre a Quirze Coll l’11 d’abril de 1581, i absol i redimeix el dit Ramera de qualsevulla altra obligació. Instrument autoritzat per Rafael Albert, notari públic per autoritat reial, substitut, hereu i successor del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la batllia i vegueria de Girona.- Girona.- Llatí; 405 x 310 mm.
Notes dorsals:”Luytió y cessió ad luendum fermada per Pere Bay de la Pera al honor mossèn Francesch Ramera, mercader de Figueras””.

Font: Família Boter de Palau – Arxiu Comarcal del Maresme