1404_10_29_006909

Pergamí de la família Can Faras de Romanyà d’Empordà. FAMÍLIA REIG- Miquel Nuell, de Sant Miquel de Fluvià, ven a Guillem Reig, d’Estanyet, parròquia de Santa Eulàlia de Palau Sardiaca, una vinya situada a tocar la posessió de Berenguer Mestre, d’Estanyet, en el lloc anomenat “lo …” pel preu de 40 sous melgoresos. ACTUM: Terme de Palau Sardiaca, 29 de octubre de 1404. NOTARI: Berenguer Morella, prevere de Sant Miquel de Fluvià i notari de Palau Sardiaca. Llengua: llatí. A

Font: Can Faras, de Romanyà d’Empordà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

1404_08_08_006908

Pergamí de la família Can Faras de Romanyà d’Empordà. FAMÍLIA REIG- Testament de Sibil·la, esposa de Narcís Reig, difunt, d’Estanyet.  Elegeix com a marmessors Guillem Reig, d’Estanyet i Pere Torrent del castell de Siurana; elegeix sepultura al cementiri de l’església de Santa Eulàlia. Fa una deixa de 25 sous per celebrar se pierde la esmentada església. Dispone que hi hagi una almoina de pa o diners per a tots els habitants de la parròquia de Santa Eulàlia per valor de dos diners per habitant. Deixa al ciri pasqual i al rotlle de la parròquia ,1 sou, a cadascun dels seus néts i també al seu net Vicenç 12 diners; als agravios de la capella de Santa Maria d’Estanyet, 12 comensales; 5 sous a l’esmentada capella per a misses per la seva ànima; a Bartomeu Reig, pedrer de Barcelona i fill seu, 10 sous en concepte de legítima materna; a Guillema, esposa del establecimiento Pere Torrent i filla seva, 5 sueldos; pels injuriats oblidats, 3 sueldos; 20 sous per la confraria de Sant Joan de l’església de Santa Eulàlia de la qual ella n’era cofraressa, 20 sous, segons tenen establert les normes d’aquesta cofraria. Finalment nomena hereus universals els seus fills Bartomeu Reig, pedrer de Barcelona i Guillema, esposa de Pere Torrent. ACTUM: l’Estanyet, terme de Palau de Santa Eulàlia, 8 de agosto de 1404. NOTARI: Berenguer Morell, prevere de Sant Miquel de Fluvià i notari públic de Palau Sardiaca. LLENGUA: llatí.

Font: Can Faras, de Romanyà d’Empordà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà