1425_07_28_006912

Pergamí de la família Can Faras de Romanyà d’Empordà.

FAMÍLIA REIG- Pere Lloganya, del lloc de les Olives, parròquia de Garrigoles, reconeix haver rebut de Pere Reig, d’Estanyet, parròquia de Santa Eulàlia de Palau Sardiaca, 50 lliures melgoreses que són el primer termini del dot matrimonial de Coloma, esposa seva i germana de Pere Reig. ACTUM: Sant Miquel de Fluvià, 28 de julio del 1425. NOTARI: Antoni Gerald, prevere beneficiari i notari en substitució de Joan Brach, capellà i notari públic de Sant Miquel de Fluvià. LLENGUA: llatí.

Font: Can Faras, de Romanyà d’Empordà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà