1433_09_16_006915

Col·lecció de Pergamins de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

Pere Tarrats, fill i hereu del difunt Guillem Tarrats, del lloc de Palau Sardiaca, reconeix haver rebut per part de Jaume Tomàs del lloc de Calabuig 30 lliures melgoreses en concepte de restitució de dot matrimonial amb motiu del casament de Guillem Tomàs con Marquesa, ara difunta. DATO: Palau Sardiaca, 16 de septiembre de 1433. NOTARI: Antoni Guerau, prevere de Sant Miquel de Fluvià.

Font: Col·lecció de pergamins de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà