1349_11_07_00029

Transcripció: Venda atorgada el 7 de novembre de 1.349. El cavaller Dalmau de Gualta ven als pabordes de la Confraria de Sant Andreu, d’Ullà, un cens anual  de 6 mitgeres de forment i 6 mitgeres d’ordi sobre una masada de S. Iscle d’Empordà, pel preu de 13  sous i a reserva dels drets de domini del monestir de SANT MIQUEL DE FLUVIÀ.

Font: Ajuntament de Girona