1466_01_01_006920

Col·lecció de pergamins de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

Miquel Bou, del castell de Verges, cedeix a Antoni Mestre, del mateix lloc, dues peces de terra situades dins el terme de Verges: una de mitja vessana de superfície situada al capdamunt d’un camp del donador anomenat Planiol i l ‘altra  anomenada “sa” Olivera, también de mitja vessana i situada al Planiol; Queda salvat el domini directe de l’abat de Sant Miquel de Fluvià pel que fa al primer camp i del senyor del castell de Verges pel segon. DADES: castell de Verges, 15 de ? de 1466. NOTARI: sentido rúbrica notarial.

Font: Col·lecció de pergamins de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà