1320_09_30_006903

Pergamí de la família Batlle de Borrassà. On Bernat Pubel de Bellcaire compra a Castellona, ​​esposa de Pere Tet de Bellcaire, un hort a la parròquia de Sant Joan de Bedenga, paratge dit As Pont, per un preu de 57 sous melgaresos i un cens de dos gallines ; queda salvat el domini directe per l’abat del monasti de Sant Miquel de Fluvià. ACTUM: 1 calendas d’octubre (30 de setembre) de 1320. NOTARI: Berenguer Barnet, notari d’Empúries. LLENGUA: llatí.

Font: Família Batlle de Borrassà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà