1570_05_26_006931

Pergamí de la família Genover.

Venda a favor d´Antoni Thomàs àlias Genoer, pagès de l´Armentera, d´una peça de terra, al paratge Ull de Borràs d´una vessana, al terme de l´Armentera per 15 lliures barceloneses, per part dels marmessors del prevere Rafel Borràs de Montiró.  Salven el domini directe al monestir de Sant Miquel de Fluvià. Actum al lloc de l´Armentera el día 26 de mayo de 1570. Llatí.. Notari: no consta.

Font: Família Genover – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà