1502_12_27_006925

Pergamí de la família Mas Ferrer, de Tordera

1502, diciembre, 27 Parròquia de Corçà Àpoca de fi de dot atorgada per Joan Raire, del lloc de Sant Miquel de Fluvià a favor d’Antoni Gich, del veïnat de Millars a la parròquia de Madremanya, cunyat seu, per haver rebut les 7 lliures i 10 sous que completen aquellos 55 lliures del dot de Caterina, germana de dit Gich i esposa de l’atorgant. Testimonis: Antoni Font, de la parroquia de La Pera i Joan Ribot, de Foixà. Escrivà: Joan de Puig, notari públic de Corçà, substitut per l’hereu de Jaume de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Font: Família Mas Ferrer, de Tordea – Arxiu Comarcal del Maresme