1448_12_08_00273

Transcripció: 1448 desembre 8, diumenge. Monestir de Sant Miquel de Fluvià
En presència de Pere de Puig, notari, substitut de Jaume Coma, notari, i dels testimonis fra Guillem Clar, monjo, Bernat Andreu, prevere, Joan Grau i Narcís Ollers, àlies Prada, de Sant Miquel de Fluvià, són convocats a l’interior del monestir, amb repic de campanes, els homes del lloc, amb llicència del reverend fra Albert de Vallans, abat del monestir i senyor del dit lloc. Hi és també present Antoni Faener, porter reial.

Font: Ajuntament de Girona.