1088_07_20_00007

Transcripció: Testament a Vilabertran el 20 de juliol de 1.088. Testament de Ramon Guerau, que pren per marmessors Pere Rigau, prelat de Santa Maria de Vilabertran, Bernat Pere, Julià i Gaubert Escluva; mana ser sepultat a Vilabertran, i deixa a aquesta església la seva meitat de l’església de Santa Eulàlia, situada al terme de la parròquia de Sant Andreu de Borrassà, amb el seu stallium, els masos d’Andreu i Bernat Adalbert, els alous heretats del seu oncle Bernat, és a dir, el mas de Martlada on habita Guillem Roger, i un altre, que mena Sunifred Guifred, les coromines situades a Amenula i Martlada, una boïga, closos i mig molí; llega a Santa Maria de Lladó mig camp, dit Camp Adroer; a Santa Maria de Besalú, mig camp de Quarcio; a SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, l’alou de Forn; a Santa Eulàlia, un camp amb oliveres pròxim a l’església, excepte dues oliveres que dóna a Sant Miquel; llega als seus parents Auger i Roland …..

Font: Biblioteca de Catalunya, Pergamí 430 Registre 9731.