1517_06_23_006927

Pergamí de la col·lecció de pergamins de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.

Gaspar Moret, teixidor de llana de la parròquia de Cervià, Caterina, la seva esposa i Pere, fill del matrimoni venen a Pere Ferrer, paraire de l’esmentada parròquia un quadró de terra de mitja vessana situat a la parròquia de Cervià , todo colocado anomenat Godressa pel preu de 3 lliures i 6 sous; Queda salvat el domini directe del cambrer del monestir de Sant Miquel de Fluvià sobre aquesta terra. . DATO: Girona, 23 de junio de 1517. NOTARI: no hi consta.

Font: Col·lecció de pergamins de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà