1077_03_19_00006

  • Transcripció: Testament a Vilabertran el 19 de març de 1077. Testament d’Artau Artau, que pren per marmessors Venitricènia, la seva mare Amaltrudis, els seus germans, Pere, bisbe, i Berenguer, Bernat Isuard i els germans Ramon i Guerau; disposa el seu enterrament a Sant Maria de Vilabertran, església a la qual dóna uns masos situats a la parròquia de Santa Àgata de Capmany; un habitat per Duran d’Alzina i l’altre, per Ponç Sermundi; llega diversos béns mobles a SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, la seu de Girona, Sant Pere de Rodes i Santa Coloma de Siurana…
  • Font: Biblioteca de Catalunya Pergamí 448 Registre 9714