1583_11_13_00268

Transcripció: 1583, novembre, 13. Viladasens
Àpoca atorgada per Salvador Pagès, fill i hereu de Pere Pagès, pagès de Sant Miquel de Fluvià, i de la seva esposa Joana, difunts, a favor de Guerau Martí, pagès del veïnat de la Móra, parròquia de Viladasens, en la qual reconeix que ha rebut, en diversos pagaments, 240 lliures barceloneses del dot de Magdalena, esposa de l’atorgant i germana de Guerau. Actum in dicta parrochia de Villaasinorum decima tertia novembris millesimo quingentesimo octuagesimo tertio. Joan Miquel Savarrés, notari públic de Girona per autoritat reial, substitut del successor del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Font: Ajuntament de Girona

1583_09_27_00031

Transcripció: Definició atorgada per Magdalena, germana de Guerau Martí, pagès del veïnat de la Móra de Viladasens, amb consell i voluntat del seu futur marit Salvador Pagès, pagès, fill i hereu de Pere Pagès, pagès de SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, i de la seva esposa Joana, difunts, a favor del seu germà, de tots els drets que tenia sobre l’heretat i llegítima paterna, materna i suplement i per les deixes i llegats o qualsevol altre dret que li competís sobre els béns dels seus pares. A canvi, reconeix que havia rebut 240 lliures barceloneses, vestits i joies personals, que constituí en dot al seu futur marit. Datació original: Actum est hoc Gerunde die vigesima septima mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio. Notari: Joan Miquel Savarrés, notari públic de Girona per autoritat reial, substitut del successor del difunt Jaume de Campllong, notari públic.

Font: Biblioteca de Catalunya – Europeana – Ajuntament de Girona.