1583_11_13_00268

Transcripció: 1583, novembre, 13. Viladasens
Àpoca atorgada per Salvador Pagès, fill i hereu de Pere Pagès, pagès de Sant Miquel de Fluvià, i de la seva esposa Joana, difunts, a favor de Guerau Martí, pagès del veïnat de la Móra, parròquia de Viladasens, en la qual reconeix que ha rebut, en diversos pagaments, 240 lliures barceloneses del dot de Magdalena, esposa de l’atorgant i germana de Guerau. Actum in dicta parrochia de Villaasinorum decima tertia novembris millesimo quingentesimo octuagesimo tertio. Joan Miquel Savarrés, notari públic de Girona per autoritat reial, substitut del successor del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Font: Ajuntament de Girona