1573_05_08_00030

Transcripció: Establiment emfitèutic atorgat per Joan Cella i de (…), donzell domiciliat a Girona, com a segrestador per autoritat reial dels fruits, rèdits i drets que l’abadia de SANT MIQUEL DE FLUVIÀ posseeix a Vilamalla, a favor de Joan Hospital, pagès de l’esmentat lloc, d’un pati erm que estava sense tenidors. A orient, afronta amb el camí que va a l’església, a migdia, amb la casa d’en Jutge, d’Ordis, a occident, amb el camí que va a Figueres, i a cerç. amb l’era d’en Casadamunt. Se salva el dret i domini directe de l’esmentada abadia i els seus succesors quant a terços, lluïsmes, foriscapis, ferms, fadigues, drets d’empara i retenció i altres drets de domini directe i un cens de 5 sous barcelonesos per Sant Miquel de maig. Joan cella reconeix que ha rebut un escut d’or d’entrada. Datació original: Actum est hoc Gerunde die octava mensis maii anno a nativotate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo tertio. Notari: Gregori Codina, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari.

Font: Biblioteca de Catalunya – Europeana – Ajuntament de Girona.