1495_08_29_00271

Transcripció: 1495, agost, 29. Girona. Venda de censal atorgada per Gabriel Portes, prevere beneficiat de l’església de Sant Feliu de Girona, a favor de Margarida, esposa de Martí Saló, teixidor de Flaçà. Li ven un censal de 29 sous i 2 diners barcelonesos i 20 lliures de preu que era part d’un altre que Pere Masó, Narcís Nadal, Jaume Guerau, Bernat Oliver i Martiriana, esposa de Miquel Lledó, de la parròquia de Pedrinyà, havien venut a Pere Galceran, de Flaçà, el 5 de desembre de 1430. Pertanyia al venedor per cessió de Caterina, vídua de Narcís Campolier, paraire de Flaçà, i del seu fill Carles Campolier, hereu universal de la seva mare (cessió de 1477 en poder de Gabriel Llobet, regent de la capellania de Sant Miquel de Fluvià i notari de Fluvià). Pertanyia a l’esmentada Caterina com a filla i hereva de Miquel Pons, teixidor de Flaçà, el qual el comprà a Pere Galceran el 28 d’agost de 1431. Segueix àpoca. Actum est hoc Gerunde die vicesima nona mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto. Carles Cerdà, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt Jaume de Campllong, notari públic.

Font: Ajuntament de Girona