1409_12_29_006910

Pergamí de la família Can Faras de Romanyà d’Empordà.

FAMÍLIA REIG- Guillem Torrelles, originari del lloc de Tonyà, parròquia de Santa Coloma de Siurana i veí de… de la parròquia del lloc de Porqueres, fill del difunt Francesc Torrelles, del lloc de Tonyà, actuant com a procurador de Guillema,  la seva mare, la qual era vídua en segones núpcies de Bernat Miquel, teixidor de Vilabertran, ven a Guillem Rei, del lloc d’Estanyet, parròquia de Santa Eulàlia de Palau Sardiaca, una feixa o closa de Prat situada en el terme de Palau Sardiaca en el lloc anomenat Prat d’Estanyet pel preu de 28 sous melgoresos; Quedava salvat el domini directe de l’Ardiaca de Besalú de la iglesia de Girona sobre aquesta terra. ACTUM: 29 de diciembre de 1409. NOTARI: Berenguer Morella, prevere de Sant Miquel de Fluvià, notari públic de Palau Sardiaca. LLENGUA: llatí.

Font: Can Faras, de Romanyà d’Empordà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà