1587_01_20_005240

Transcripció del pergamí: Àpoca atorgada per Quirze Coll, moliner de Sant Miquel de Fluvià, a favor d’Antic Vicenç, àlies Ros, pagès del lloc de Vallvanera. 1587, gener, 20. Sant Miquel de Fluvià. L’atorgant, en tant que procurador de Jordi Basselles, mercader de Girona, reconeix al dit Vicenç que entre ell i la seva muller Caterina Ros, senyora útil de l’heretat d’en Ros, del dit lloc de Vallvanera, han pagat 8 lliures, 5 sous i 8 diners de moneda barcelonesa: 6 lliures que Montserrat Ros, pagès del mateix lloc, havia reconegut deure, i els restants 45 sous i 8 diners per les despeses de reclamació del deute. Instrument autoritzat per Benet Ferrer, notari públic substitut a la notari de Sant Miquel de Fluvià.- Sant Miquel de Fluvià.- Llatí; 305 x 275 mm.


Font: Ajuntament de Girona.