1571_12_31_01051

Transcripció:  1571, desembre, 31. Ultramort Anna, esposa de Miquel Tomàs de Plaça, pagès d’Ultramort, amb consentiment i voluntat del seu marit, declara que Josep de Balaria, resident de la Cúria Romana i cambrer del monestir de Sant Miquel de Fluvià, i de Valentí Guillem, teixidor de draps de lli d’Ultramort, com a procurador substitut de Sebastià Biet, canonge de la seu de Girona, el qual representa el cambrer de Sant Miquel de Fluvià, posseeix una feixa de terra a Santa Coloma de Matella anomenada feixa Dayna, de tres vessanes d’extensió. A orient, afronta amb l’honor de Joan Cebrià, pagès d’Ultramort, amb la riera; a migdia, amb l’honor de Quirze Borràs, pagès del mateix lloc; a occident, amb l’honor que resta al declarant, i a cerç, amb el camí. Tenia aquesta feixa per revenda feta per Pere Rufí, notari difunt de la Pera, qui, al seu torn, la tenia per venda a carta de gràcia de Joan Tomàs, pagès d’Ultramort. La capbrevació es duu a terme d’acord amb la sentència de Galceran Nató, notari i jutge ordinari de Rupià, dictada el 14 de febrer de 1571 sobre la causa que enfrontava Valentí Guillem, com a procurador de l’esmentat cambrer, i la declarant. Presta una tasca.

Font: Arxiu Municipal de Girona Arxiu Municipal de Girona Fons Ajuntament de Girona Catàleg de pergamins . Registre específic: 794