1629_03_08_00034

Àpoca atorgada per Miquel Hospital, pagès de Vilamalla, a favor de Pere Clotes i Costa, pagès de SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, en la qual reconeix que ha rebut 30 lliures de moneda barcelonesa en augment del preu de venda d’una peça de terra de deu vessanes, en part erma i en part plantada amb oliveres, situada a Vilamalla, al lloc anomenat el camí de Figueres. A orient, una part afronta amb l’honor del pubill Llombart i una altra amb l’honor d’en Noguera de Segueró que fou de na Ferrera del Pou, a migdia, amb l’honor d’en Jutge de la Font, a occident, amb el camí que va de Vilamalla a Figueres, i a cerç, amb l’honor d’en Noguera de la Plaça. Miquel Hospital la vengué a carta de gràcia al difunt Bernat Costa, pagès de Sant Miquel de Fluvià, per 130 lliures de moneda barcelonesa (Pere Sala, notari, 7 d’abril de 1621) i ara la posseïa Pere Clotes i Costa. Aquest augment ha estat acordat per la necessitat de diners que té l’atorgant per comprar forment i alimentar la seva família. Datació original: Actum est hoc Vilamalla die octava mensis martii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo nono. Notari: Pere Sala, resident a Vilamalla, notari públic per autoritat reial per tot el Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya. Font: Biblioteca de Catalunya – Europeana – Ajuntament de Girona.