1382_12_03_006906

Pergamí de la família Batlle de Borrassà. On Pere Martí de Bellcaire compra als marmessors de Cecília Agustí una casa i cortal al mateix poble per un preu de 7 lliures 12 sous melgaresos; queda salvat el domini directe pel cambrer del monestir de Sant Miquel de Fluvià. Descripción: ACTUM: 3 de diciembre de 1382. NOTARI: Jaume Ferrer, notario de Bellcaire. LLENGUA: llatí.

Font: Família Batlle de Borrassà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà