1583_09_27_00031

Transcripció: Definició atorgada per Magdalena, germana de Guerau Martí, pagès del veïnat de la Móra de Viladasens, amb consell i voluntat del seu futur marit Salvador Pagès, pagès, fill i hereu de Pere Pagès, pagès de SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, i de la seva esposa Joana, difunts, a favor del seu germà, de tots els drets que tenia sobre l’heretat i llegítima paterna, materna i suplement i per les deixes i llegats o qualsevol altre dret que li competís sobre els béns dels seus pares. A canvi, reconeix que havia rebut 240 lliures barceloneses, vestits i joies personals, que constituí en dot al seu futur marit. Datació original: Actum est hoc Gerunde die vigesima septima mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio. Notari: Joan Miquel Savarrés, notari públic de Girona per autoritat reial, substitut del successor del difunt Jaume de Campllong, notari públic.

Font: Biblioteca de Catalunya – Europeana – Ajuntament de Girona.