1092_09_18_00022

Transcripció: Testament a Vilabertran el 18 de setembre de 1.092. Testament d’Arnau Guillem, que es proposa de peregrinar al Sant Sepulcre; pren per marmessors el seu germà Roland, la seva mare Ermengarda i el prevere Esteve; llegar als esmentats mare i germà la meitat dels fruits de les seves possessions; llega a SANT MIQUEL DE FLUVIÀ el mas de Duran i la terra del Canal; a Santa Maria de Vilabertran el mas de Guillem Ricard i el quadre de ……

Font: Biblioteca de Catalunya Pergamí 171 Registre 10030.