1383_06_22_00037

Transcripció: Adscripció d’home propi de Guillem Adroer, fill del difunt Pere Adroer, difunt de la parròquia de Viladasens, a favor de la pabordia del mes de gener de la seu de Girona i de Guillem de Santvicenç, canonge, el seu paborde, atesa la seva entrada al mas de Canelles de la parròquia de Sant Julià de Corts per raó del seu matrimoni amb Bonanada de Canelles, senyora útil d’aquest mas. Havia estat redimit i absolt per Pere Celrà, paborde del monestir de SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, segons instrument de 2 de març de 1370 clos pel notari Ramon de Peradalta. Datació original: Actum est hoc Gerunda vicesima secunda die iunii anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo tercio. Notari: Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Font: Biblioteca de Catalunya- Europeana – Ajuntament Girona