1589_05_01_00267

Transcripció del pergamí: Venda atorgada per Vicenç Puig, pagès, fill i hereu de Roc Puig, pagès difunt del veïnat de la Móra de Viladasens, amb consell i voluntat de Pere Boïgues, àlies Coll, el seu sogre i procurador, i del seu avi matern Pere Miquelet, pagès de Parlavà, a favor de Joan Marcó, pagès de la Móra, d’una possessió de terra en part conreada, en part erma i en part boscosa, situada al lloc anomenat la coma i hort Ferran del mateix veïnat, de trenta vessanes d’extensió. A orient, una part afronta amb l’honor de Miquel Batlle, una altra amb la d’en Joer, de Llampaies, que està plantada de vinya, i una més amb l’honor del venedor mitjançant marge; a migdia i occident, amb l’honor d’en Vilella de la Móra, i a cerç, amb la riera anomenada Remema. Aquestes afrontacions comprenen una peça i una vinya que Joan Julià, sastre de Llampaies, tenia a rabassa morta. El preu és de 120 lliures barceloneses i se salva el dret i domini directe del monestir de Sant Miquel de Fluvià quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, dret d’empara, retenció i altres drets, i els censos acostumats. Es ven per pagar 120 lliures que Maria Puig, àvia difunta del venedor, senyora útil del mas Puig, va deixar a Joana, la seva filla, i a Miquel Subirà, àlies Puig, ara àlies Peramon, de Navata, hereu universal de l’esmentada Joana (testament de 9 d’agost de 1573 en poder de Cristòfol Miquel, prevere i sagristà de Sant Vicenç de Viladasens, i sentència del jutge ordinari de Girona de 30 d’abril de 1587). Per aquesta raó, el preu es pagaria directament a l’esmentat Miquel Subirà. Segueix àpoca. Actum est hoc Gerunde die prima mensis maii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo nono.
Bernat Caselles, notari públic de Girona per autoritat reial, substitut de l’hereu de Jaume de Campllong.

Font: Ajuntament de Girona.