1602_09_19_00032

Transcripció: Definició de comptes feta per Andreu Pagès, pagès, fill de Salvador Pagès, pagès de SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, diòcesi de Girona, i de la seva esposa difunta Magdalena Pagès i Martí, amb consens i voluntat de Pere Moret, pagès de Viladasens, curador assignat per escoltar i definir els comptes esmentats amb el consentiment de Pere Guixeres, pagès de Borrassà, i la seva esposa Marianna Guixeres i Pagès, els seus parents, a favor de Guerau Martí, abans tutor i curador de l’atorgant, habitant del veïnat de la Móra de Viladasens, en la qual reconeix que ha rebut raó veritable dels comptes de l’administració de la seva cura i tutela. Datació original: Actum est hoc Villasinis in maso Marti de la Mora, die decima nona mensis septembris ano a nativitate Domini millesimo sexcentesimo secundo. Notari: Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Font: Biblioteca de Catalunya- Europeana – Ajuntament Girona.