1621_04_07_00272

Transcripció: 1621, abril, 7. Vilamalla. Venda a carta de gràcia atorgada per Miquel Hospital, pagès de Vilamalla, hereu i propietari de l’heretat anomenada de n’Hospital de Vilamalla, a favor de Bernat Costa, pagès de Sant Miquel de Fluvià, d’una peça de terra part plantada d’oliveres i part campa anomenada peça del camí de Figueres, situada al terme de Vilamalla, de deu vessanes d’extensió. A orient, afronta part amb l’honor del pubill Llombart i part amb la d’en Noguera, de Segueró, que fou de na Ferrera del Pou; a migdia, amb l’honor d’en Jutge de la Font; a occident, amb el camí que va de Vilamalla a Figueres, i a cerç, amb l’honor d’en Noguera de la Plaça, de Vilamalla. El preu és de 130 lliures barceloneses i se salva el dret i domini directe de l’arxiprestat de l’església col·legiata de Santa Maria de Vilabertran quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, dret d’empara i altres drets de domini directe. Segueix àpoca. Actum est hoc Vilamalle die septima mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo primo.
Pere Sala, habitant de Vilamalla, batllia reial de Siurana, notari públic per autoritat reial per tot el
Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya.

Font: Ajuntament de Girona.