1636_08_24_00270

Transcripció: 1636, agost, 24. Sant Miquel de Fluvià. Venda atorgada per Pere Clotes i Costa, pagès de Sant Miquel de Fluvià, i la seva esposa Jerònia Costa, a favor d’Antoni Martí, pagès del veïnat de la Móra de Viladasens, d’una peça de terra situada a Vilamalla, al lloc anomenat camí de Figueres, en part conreada d’oliveres i en part campa, de deu vessanes d’extensió. A orient, afronta amb l’honor del mas Llombart i amb l’honor de Felicià Noguer, de Segueró, que fou de na Ferrera del Pou; a migdia, amb l’honor d’en Jutge de la Font; a occident, amb la via pública que va a Figueres, i a cerç, amb l’honord’en Noguera de la Plaça, de Vilamalla. Miquel Hospital, pagès, l’havia venuda a carta de gràcia a Bernat Costa, pagès de Sant Miquel de Fluvià, primer marit de l’esmentada Jerònia, per 130 lliures (Pere Sala, notari de Vilamalla, 7 d’abril de 1621). Després, Bernat Costa la llegà a la seva esposa Jerònia (Vicenç Quintana, prevere i capellà, 8 de maig de 1622). Pere Clotes, àlies Costa, afegí 30 lliures a l’esmentat preu, que rebé Miquel Hospital (Pere Sala, notari, 8 de març de 1629). El dret de lluir-la pertanyia al comprador Antoni Martí, com a senyor útil i propietari del mas Hospital (compra per execució de l’Audiència Reial closa per Josep Gostar, notari de Besalú, 16 de juny de 1634). El preu és de 206 lliures, 6 sous i 7 diners (160 lliures pel preu i l’additament, 43 lliures, 6 sous i 7 diners pel foriscapi pagat per l’esmentat Pere a l’arxipreste de Vilabertran, i 3 lliures per les despeses notarials). En la venda se salva el dret de l’arxipreste de l’església de Santa Maria de Vilabertran. Segueix àpoca. Actum est hoc in loco Sancti Michaelis de Fluviano die vigesima quarta mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimosexto.
Joan Calder, habitant de Bàscara, notari públic per autoritat reial, regent de la notaria de Sant Miquel de Fluvià per Joan Fort, capellà major d’aquest lloc.

Font: Ajuntament de Girona