1733_11_21_00035

Conveni entre Antoni Martí, pagès del veïnat de la Móra de Viladasens, i Antoni Gifre, pagès de Camallera, amb la intervenció de Pere Batlle, de Llampaies, Andreu Pagès, de SANT MIQUEL DE FLUVIÀ , i Vicenç Moret, de Viladasens, tots pagesos i parents dels anteriors, per una gran possessió de terra situada al terme de Gaüses, anomenada puig Senglars. En Gifre defensava que la tenia en virtut de l’establiment dels administradors de la confraria de Nostra Senyora de Camallera i en Martí la considerava seva per successió d’I. Fàbrega, de Gaüses, senyor del mas Simó de l’esmentada parròquia, terra que fou d’aquest mas. Acorden que l’esmentat Gifre posseeixi la part de cerç que afronta, a orient, una part amb l’honor de l’esmentat Martí que fou d’en Masas de Gaüses i una altra amb la d’en Simó dita els Matals, en els termes posats pels esmentats Batlle, Moret i Pagès, a migdia, amb l’honor de l’esmentat Martí que resta a aquest i amb la d’en Masas de Sant Jordi, en els termes posats, a occident, una part amb l’honor d’en Masas i una altra amb la d’en Morer de Viladasens, i a cerç, amb l’honor de l’esmentat Gifre. Per aquesta terra, en la seva part d’orient, travessa el camí reial de Girona i comprèn una petita peça de terra que fou d’en Calvó de Camallera, que pertany a l’esmentat Martí com a possessor del mas Mir de Gaüses i a aquest, per compra (Joan Subirà, notari de Girona, 23 de febrer de 1548). Pacten que si mai algú pretenia la peça que restava de l’esmentat Martí i aquest la perdia, en Gifre li hauria de restituir la peça que fou d’en Calvó i en Masas. La part de migdia se la quedaria Antoni Martí. A orient, una part afronta amb la riera Remema, una altra amb la vinya d’en Castanyer, de Gaüses, una més amb l’honor d’en Martí, que fou de n’Andreu, de Gaüses, prop de la qual passa el camí reial de Girona, i encara una altra amb la vinya d’en Masas, de Sant Jordi, perquè rodeja aquesta vinya, a migdia, una part amb la vinya d’en Castanyer de sota el camí reial, una altra amb l’honor d’en Martí que fou de n’Eimeric de Baix, de Gaüses, i encara una més amb la vinya d’en Farro, de Sords, a occident, amb la vinya d’en Farro, una part amb l’honor d’en Vilella, de la Móra, una altra amb la vinya d’en Masas, de Sant Jordi, la qual rodeja, i una més amb en Gifre, sota i sobre el camí reial, i a cerç, una part amb en Morer, de Viladasens, una altra amb la vinya d’en Masas i encara una altra amb l’honor d’en Gifre. També se cedeixen mútuament els drets sobre la terra que resta en poder de l’altre i es renuncia a qualsevol causa o pretensió. Datació original: Actum in manso Marti dicte parrochie Villasinis vigesima prima novembris millesimo sexcentesimo trigesimo tertio. Notari: Francesc Calder, habitant de Bàscara, notari públic per tot el domini del rei.

Font: Biblioteca de Catalunya- Europeana – Ajuntament Girona.