1736_08_24_00036

Venda atorgada per Pere Clotes i Costa, pagès de SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, i la seva esposa Jerònia Costa, a favor d’Antoni Martí, pagès del veïnat de la Móra de Viladasens, d’una peça de terra situada a Vilamalla, al lloc anomenat camí de Figueres, en part conreada d’oliveres i en part campa, de deu vessanes d’extensió. A orient, afronta amb l’honor del mas Llombart i amb l’honor de Felicià Noguer, de Segueró, que fou de na Ferrera del Pou, a migdia, amb l’honor d’en Jutge de la Font, a occident, amb la via pública que va a Figueres, i a cerç, amb l’honor d’en Noguera de la Plaça, de Vilamalla. Miquel Hospital, pagès, l’havia venuda a carta de gràcia a Bernat Costa, pagès de SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Fluvià, primer marit de l’esmentada Jerònia, per 130 lliures (Pere Sala, notari de Vilamalla, 7 d’abril de 1621). Després, Bernat Costa la llegà a la seva esposa Jerònia (Vicenç Quintana, prevere i capellà, 8 de maig de 1622). Pere Clotes, àlies Costa, afegí 30 lliures a l’esmentat preu, que rebé Miquel Hospital (Pere Sala, notari, 8 de març de 1629). El dret de lluir-la pertanyia al comprador Antoni Martí, com a senyor útil i propietari del mas Hospital (compra per execució de l’Audiència Reial closa per Josep Gostar, notari de Besalú, 16 de juny de 1634). El preu és de 206 lliures, 6 sous i 7 diners (160 lliures pel preu i l’additament, 43 lliures, 6 sous i 7 diners pel foriscapi pagat per l’esmentat Pere a l’arxipreste de Vilabertran, i 3 lliures per les despeses notarials). En la venda se salva el dret de l’arxipreste de l’església de Santa Maria de Vilabertran. Segueix àpoca. Datació original: Actum est hoc in loco Sancti Michaelis de Fluviano die vigesima quarta mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimosexto. Notari: Joan Calder, habitant de Bàscara, notari públic per autoritat reial, regent de la notaria de SANT MIQUEL DE FLUVIÀ per Joan Fort, capellà major d’aquest lloc. Font: Biblioteca d eCatalunya – Europeana – Ajuntament de Girona